Scharakteryzuj koncepcje i przejawy zarządzania logistycznego

Pobierz

Wszystkie procesy logistyczne powinny spełniać warunki .Witaj , Moim zdaniem koncepcje logistyczne to np. strategia JiT - jest to koncepcja realizowania dostaw i zarządzania zapasami w firmie.. Do najważniejszych obszarów powstawania kosztów logistycznych w jednostkach go-spodarczych zalicza się wobec tego:Logistyka w obszarze usług publicznych… 33 Celem artykułu jest wskazanie przesłanek wdrażania rozwiązań znanych w logistyce do szeroko pojętego sektora usług publicznych.. Scharakteryzuj cele i narzędzia komunikacji marketingowej organizacji.. Magazynowanie Rysunek 1.. Omów funkcje badań marketingowych w organizacji.. Autorzy prezentują możliwe koncepcje i rozwiązania, mając na uwadze szybko zmieniające się wa-runki otoczenia bliższego i dalszego organizacji.Logistyka to system, którego wdrożenie ma na celu regulowanie działań w całym przedsiębiorstwie.. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1.. Relacje i kierunki zmian" (2013) oraz "Efektywność logistyki.4.. Według K. Ficonia - "Logistyka to ogół czynności związanych z planowaniem, realizacją czasowo-przestrzennej .Słowa kluczowe: logistyka, koncepcja logistyki, zarządzanie przedsiębiorstwem.. Scharakteryzuj wszystkie funkcje kierownicze.. Zarządzanie logistyczne : 1.. - gromadzenie przetwarzanie i przekazywanie informacji związanych z powyższymi czynnościami..

Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowonależy odnieść zużycie tych czynników na etapy procesu logistycznego (rys. 1) i miejsca ich powstania.. Nowe i znaczące zmiany w inspirującym działaniu logistyki wymagają jednak skutecznego rozbudowania i dowartościowania jej strategicznych .Przedsiębiorstwa zamierzające wprowadzić system wspomagania zarządzania w ramach zintegrowanego łańcucha logistycznego, powinny wziąć pod uwagę nast.. Postępujący rozwój logistyki, która coraz częściej 24 jest postrzegana jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacjiKoncepcja szczególnego traktowania talentów w przedsiębiorstwach powstała w USA w latach 80. ubiegłego wieku.. Łańcuch logistyczny tworzy się na podstawie współpracy .Logistyka i Transport logistyKa a inne przeKrojowe KonCepCje zarządzania w proCesie.. 85 1. istota i struKtura proCesu tworzenia wartośCi w aspeK- .. Logistyka.. Zarządzanie zapasami: rozmieszczenie magazynów, ilość i rozmiar magazynów, ilość asortymentu, bezpieczny poziom zapasów.Rys.. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, pwe, warszawa 2001, s. 224. j. .. przejawy wspomagania logistyki przez przekrojowe koncepcje zarządzania w tworzeniu wartości.Jakość zarządzania logistycznego jest bowiem czynnikiem, który często, nawet bez dodatkowych nakładów, pozwala zwiększyć osiągane efekty lub zwiększone efekty osiągnąć przy niższych nakładach..

Różne koncepcie zarządzania logistycznego.

Nakładem PWE ukazały się cztery wydania książki: "Logistyka.. [3, s. 2-9]), warunkującą i stymulującą wiele istot-.. Logistyka a innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem Autorzy A. Koźmiński i W. Piotrowski1 definiując zarządzanie przedsiębiorstwem podkreślają, że zarządzanie to konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zrządzającemu zasobów w celu kontynuacji jego istnienia i rozwoju oraz realizacji już sformułowanych celów.Procesy logistyczne są związane zarówno z przepływem materiałów, jak i informacji od dostawców czynników produkcji do ich użytkowników, a nawet dalej po utylizację odpadów.. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM) 282 10.4.. 3 Koncepcja logistyki jako determinanta zmian 411 nych zmian w systemie i poszczególnych podsystemach zarządzania, prowadzących do osiągania .Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego na kierunku Logistyka A.. Zdefiniować pojęcie - logistyk a - funkcje logistyki w systemie zarządzania organizacją .. Współcześnie jest nieodzownym elementem każdej organizacji.. W tamtych czasach powstało także pojęcie "zarządzanie talentami" ("talent managment"), które jest przedstawiane przez wielu konsultantów i akademików jako jeden z kluczowych procesów zarządzania organizacją.2.. Wymień i opisz najważniejsze kierunki w zarządzaniu.. Wymień przykładowe metody badawcze..

C ele i obszary zarządzania logistycznego .

Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM) 291 10.6.PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1.. Zarządzanie określić można jako taki rodzaj kierowania, w którym tytuł do .Koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie - opracowywanie i sprawdzanie metod skutecznej realizacji procesów logi-stycznych w gospodarce, - propagowanie efektywnych wzorców zarządzania procesami logistycznymi oraz zarządzania logistycznego w praktyce gospodarczej.22 Determinanty zarządzania mogą być związane z różnymi sferami funkcjonalnymi przed-23 siębiorstwa, w tym m.in. ze sferą logistyki.. Zgodnie z założeniami koncepcji RBV podstawową przesłanką osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwo,10.2.. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu 275 10.3.. Koncepcja zintegrowanego zarządzania" (1996, 2001, 2010, 2017) książka: "Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, zarządzanie, logistyka, zmiana Wstęp Koncepcja zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie to całokształtLogistyka w swoich najnowszych koncepcjach stanowi systemową determinantę zarządzania przedsiębiorstwem (szerzej zob..

Wymień i scharakteryzuj typy struktur organizacyjnych.

zagadnienia: Proces Zarządzanie w ramach łańcucha dostaw oznacza wyjście poza granice organizacji i koordynację działań w ramach poszczególnych funkcji: finanse, projektowanie .Przedstawiona koncepcja zarządzania procesami logistycznymi polega na właściwym koordynowaniu i integrowaniu realizowanych procesów i czynności logistycznych.. Zakres i przejawy zastosowaƒ .Autor ponad 180 publikacji, w tym 16 książek.. VMI - jest to też koncepcja logistyczna skupiająca się na zarządzaniu zapasami.Fazy rozwoju koncepcji logistyki W odniesieniu do rozwoju logistyki w ostatnich dziesięcioleciach charakterystyczne jest przesuwanie akcentu w pojmowaniu logistyki od koncepcji zorientowanej na transformację czynności w sferze przepływów towarów w kierunku wzrostu jej znaczenia i rozwoju, jako zintegrowanej koncepcji zarządzania, której istotą jest integracja oraz kształtowanie i .Łańcuch logistyczny - jest to liniowo uporządkowany zbiór jednostek fizycznych i prawnych (producentów, dystrybutorów, etc.) prowadzących operacje logistyczne w celu dostarczenia materiału z jednego miejsca do drugiego (w odniesieniu do produktów przeznaczonych do celów produkcyjnych) lub do użytkownika końcowego.. Interpretacja pojęcia - zarządzanie logistyczne.. Zarządzanie procesami logistycznymi określić można mianem operatywnego zarządzania logistycznego wówczas, gdy nie zostaje przeniesione w sferę strategiczną zarządzania .Przejawy ewolucji zakresu funkcji zarządczych przyporządkowywanych logistyce - wskazujące na różne sposoby i możliwości rozwiązywania problemów w sferze przepływów w kolejnych etapach rozwoju logistyki - obejmują realizację czynności transferu lub funkcje zarządzania czynnościami transferu i przepływów, bądź systemy i .Koncepcja zarządzania logistycznego wywodzi się z tendencji do integracji i koordynacji działań (procesów i czynności) związanych z przepływem materiałów, półproduktów i wyrobów finalnych, z miejsc ich pochodzenia do miejsc ich spożytkowania.. Logistyka jako nowa jakość w zarządzaniu pozwala więc osiągnąć to, co przekraczało wyobraźnię ekonomistów minionej epoki .Standaryzacja wyrobów i usług: ustalenie pragnień i wymagań odbiorców, koncepcja wyrobu i usługi, planowanie dystrybucji, gospodarowanie jakością, budowa Logistycznego Systemu Informacji.. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) 287 10.5.. Logistyka jako koncepcja zarządzania stwarza podstawę adekwatnej identyfikacji w sensie strategicznym podstawowych zmian na rynku zaopatrzenia i zbytu.. Można wyróżnić cztery fazy w rozwoju koncepcji logistyki:Koncepcja logistyki w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego 65 zarządzania strategicznego stanowi koncepcja zasobowa (Resource-Based View, RBV) [Foss, 1996, s. 1-12; Knudsen, 1996, s. 13-37].. Wprowadzenie W ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia logistyki, postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt